Dynamiek Scholengroep

Ontwikkelingsgericht onderwijs

Onze kinderen werken, spelen en leren samen met de meesters en juffen en met elkaar. We kijken telkens hoe ieder kind een stapje verder kan komen in het eigen leertraject.

Daltononderwijs

De Doolgaard werkt vanuit zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit. Deze vijf pijlers van het Daltononderwijs zijn de fundering voor de manier van werken binnen onze school. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid komen terug in bijvoorbeeld het werken met weektaken. Onze kinderen vullen deze zelf in en op de weektaken is veel ruimte ingeruimd voor samenwerken. De leerlingen weten wat ze kunnen en mogen gaan doen en geven hier zelf concrete invulling aan.  

Ons onderwijs is ingericht op ontdekkend leren. Aan de hand van thema’s willen we inspirerende lesstof aanbieden en verbinding creëren met de samenleving. Door middel van groepsdoorbrekend werken, starten onze leerlingen de dag met hun klasgenootjes, maar gaan ze vervolgens ook met leerlingen buiten hun stamgroep aan de slag, ingedeeld op hun eigen niveau. Het Daltononderwijs komt ook terug in onze communicatie met de kinderen en de ouders, waarbij we bijvoorbeeld ouder-kind-gesprekken voeren en de kinderen zelf laten reflecteren op het eigen leerproces. We proberen leerlingen in te laten zien hoe ze effectief en met plezier kunnen leren en werken.

Zien dat bij kinderen een lampje gaat branden, het plezier dat leren en ontdekken met zich meebrengt: daar doe je het voor! 

Thematisch onderwijs

Lessen rondom thema’s zorgen ervoor dat onze kinderen betekenisvol kunnen leren. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en daardoor krijgt het leren inhoud. Leerlingen leren niet alleen nieuwe dingen, ze leren daarnaast ook wat ze daaraan hebben, hoe ze het toe kunnen passen en hoe al die informatie in het grotere plaatje van de samenleving past. Het leren krijgt diepgang en gaat verder dan het leren van feiten. 

Thema’s versterken de intrinsieke motivatie van onze kinderen en nodigen uit tot zelf nadenken en zelf vragen stellen. Een thema geeft creatieve impulsen en nodigt uit tot anders leren. De leerstof rondom een thema kan op het specifieke niveau van een kind worden afgestemd, waardoor er meer ruimte is voor niveauverschillen. 

Thema’s versterken de intrinsieke motivatie, geven creatieve impulsen, stimuleren verschillende vormen van leren en geven ruimte voor niveauverschillen. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

De Doolgaard is een vreedzame school. Dit houdt in dat we zijn aangesloten bij een programma voor basisscholen dat zich focust op sociaal-emotionele vaardigheden en ontwikkeling van burgerschap in de klas. De klas en de school worden als een leefgemeenschap gezien, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen en een stem krijgen. Kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Ze voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. 

Kinderen leren op school veel meer dan alleen theorie. Omgaan met klasgenootjes, samen spelen, naar elkaar luisteren en van elkaar leren: juist dat sociaal-emotionele aspect is super belangrijk bij de ontwikkeling van een kind.

Passend onderwijs

Onze leerlingen worden structureel besproken en individueel in kaart gebracht. Op basis van de behoeften van het kind en de mogelijkheden binnen de school, wordt bekeken welke stappen het beste kunnen worden gezet. Indien nodig worden hier externe partners in meegenomen. We betrekken onze kinderen actief in dit proces en we komen samen met het kind, de ouders en de school tot een optimale leer- en groeisituatie voor het kind.    

We willen al onze leerlingen een veilige en uitdagende omgeving bieden. Ieder kind is anders en we willen dan ook dat iedere leerling in zijn/haar eigen kracht kan leren en groeien. Wat wij belangrijk vinden, is dat we samen, in contact met de ouders en de kinderen, tot het best mogelijke onderwijs komen voor ieder kind

Meer lezen over leerlingbegeleiding en ondersteuning binnen Dynamiek? 

Meer informatie

Een kind kan zelf vaak heel goed aangeven wat hij/zij nodig heeft. Samen met kind en ouders kijken we wat het best bij het kind past.

Vijf-gelijke-dagen-onderwijs

De schooltijden van De Doolgaard zijn aangepast op het vijf-gelijke-dagen-onderwijs. Dit houdt in dat onze kinderen maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 14.00 naar school gaan en ook op school lunchen. De leerlingen eten in hun eigen groep onder begeleiding van de leerkracht. Als de kinderen klaar zijn met eten, is er ook nog ruimte om buiten te spelen. 

Ook de lunch is een onderdeel van de schooldag geworden. Een gezamenlijk moment van ontspanning is heel waardevol voor de klas.