Dynamiek Scholengroep

De Vreedzame School

Wij werken schoolbreed met de lessenserie De Vreedzame School. Hiermee hebben we een goed structureel aanbod (in zorgvuldig opgebouwde leerlijnen) op het terrein van sociale competentie en voldoen we aan alle eisen die de Inspectie sinds 2006 stelt op het terrein van actief burgerschap en sociale integratie.

Een ‘vreedzame school’ is een gemeenschap waarin leerlingen, personeel, ouders en ondersteunend personeel conflicten en meningsverschillen op een constructieve wijze oplossen en waarin op een positieve manier met elkaar wordt omgegaan. Maar ook een school waar leerlingen een stem hebben en waar ze zich verantwoordelijk voelen voor het klimaat in de klas en de school. Een school als een oefenplaats waarin kinderen een democratische leefstijl ‘aan den lijve’ ervaren. De Vreedzame School is meer dan een lesmethode. Het is een filosofie, een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. De leerkracht maakt samen met de leerlingen de afspraken, die nodig zijn om goed met elkaar te kunnen werken. Deze afspraken komen in elk lokaal op een zichtbare plek te hangen. Ieder jaar opnieuw. Er wordt vooral gewerkt aan een positief klimaat: kinderen en leerkrachten leren om elkaar veel opstekers te geven. Zo ontstaat er een cultuur, waarin het gewoon is dat kinderen en volwassenen benoemen wat ze prettig vinden in de omgang met elkaar.

 

Gemeenschapszin
De kerngedachte in De Vreedzame School is dat kinderen het nodig hebben om nodig te zijn. Voor een goed klimaat in de klas en in de school is het nodig dat men zich met elkaar verbonden voelt en dat er sprake is van een gevoel van eigenaarschap: het is onze klas en onze school. Samen zijn we hier verantwoordelijk voor. Dit is hét onderwerp waaraan gewerkt wordt in de eerste schoolweken.

 

Lessenserie
Het basiscurriculum van De Vreedzame School is in 2010 vernieuwd voor de groepen 3 tot en met 7 (de groepen 1, 2 en 8 volgen later). In het vernieuwde lesprogramma wordt meer aandacht besteed aan burgerschapsactiviteiten, zoals omgaan met verschillen, gezamenlijk besluiten nemen, levensbeschouwing, kennis over de democratie. Coöperatief leren vormt de basis van de lessenserie. Hiermee wordt de actieve deelname van alle leerlingen vergroot. Er is expliciete aandacht voor woordenschatuitbreiding en het programma biedt mogelijkheden om ouders te informeren en bij de lessen te betrekken.

 

Mediatoren
Mediatoren zijn kinderen die hebben geleerd om andere kinderen te helpen bij het oplossen van conflicten, zoals ruzies, pesterijen, uitschelden, dwarszitten. Ze zijn in de pauzes te herkennen aan de oranje jacks. Het is voor de kinderen erg belangrijk dat ze zelf leren om incidenten op te lossen door er met elkaar over te praten.

 

Leerlingenparticipatie
In het kader van De Vreedzame School geven wij kinderen taken en verantwoordelijkheden in de klas en in de school. Voorbeelden hiervan zijn (groepsoverstijgende) commissies in de school, verkiezingsprojecten voor die commissies en gemeenschapstaken in de school of in de omgeving van de school. Kinderen stellen zich op deze manier verantwoordelijk op, leerkrachten hebben minder ‘ruis’ in de klas, en bovendien vinden kinderen het leuk!

 

Groepsvergaderingen
Groepsvergaderingen zijn gericht op het creëren van een democratisch orgaan in de school, waarin kinderen vanaf groep 3 daadwerkelijjk mogen meebeslissen over zaken die hun aangaan. Met het team wordt nagegaan wat de democratische speelruimte is voor de kinderen (‘waar mogen ze bij ons op school over meepraten, meedenken en meebeslissen?). In de groepen wordt een aantal basislessen gegeven, waarna een tweewekelijkse cyclus start. Het invoeren van de groepsvergadering geeft kinderen op een verantwoorde manier een stem, leidt tot een verhoging van de betrokkenheid van de kinderen en beïnvloedt het sociale klimaat in de groep op een positieve manier.

 

De rol van de ouders
Wij vragen ouders de principes van De Vreedzame School te respecteren. De Vreedzame School stopt niet bij de deur van de school. Vraag, kijk en overleg vooral met uw kind. Gedurende het schooljaar ontvangt u een uitnodiging om een of meerdere lessen van De Vreedzame School bij te wonen.