De werkwijze van Dynamiek Scholengroep hierin

Naar de schoolgids index


De werkwijze van Dynamiek Scholengroep hierin

Dynamiek Scholengroep streeft er naar om zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs te bieden op de school in hun thuis omgeving. Dit gebeurt door te werken in clusters. Onze school maakt onderdeel uit van cluster Oost.

De middelen voor de extra ondersteuning zijn toebedeeld aan de clusters. Op basis van deze gelden wordt aan elk cluster een ondersteuningsteam toegewezen. De clusters hebben een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en zeggenschap t.a.v. de inzet van de ondersteuningsmiddelen en expertise. De totale ondersteuning staat onder leiding van de Bovenschools Ondersteunings Coördinatoren (BOC-er)

Het ondersteuningsteam van een cluster wordt gevormd door:

de BOC-er, de Intern Begeleiders/leerkrachten Zorg van het cluster, orthopedagoog/GZ-psycholoog van BCO, de Ambulant Begeleiders uit de REC’s 1,2,3 en 4 en Ambulant begeleider van het SBO. Ook teamleden uit het cluster, die gespecialiseerd, zijn kunnen worden ingezet.

Elk cluster kan een beroep doen op de gezinscoach en medewerkers uit de jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg.

Bovenschools blijft het Ondersteuningsloket bestaan voor het multidisciplinair bespreken van  leerlingen waarbij:

  • het zinvol is dat er vanuit verschillende invalshoeken bekeken wordt wat “ondersteuning op maat” moet inhouden.

  • gedacht wordt aan een mogelijke plaatsing in het SBO of het SO.

  • alle betrokkenen die ondersteuning aan het kind en/of het gezin bieden samen aan tafel zitten en afspreken wie de regie neemt met als doel: één kind (gezin) één plan.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids