Passend onderwijs op de Doolgaard

Naar de schoolgids index


Passend onderwijs op onze school

Op onze school worden de onderstaande niveaus van ondersteuning gehanteerd.

  • Basisondersteuning:

    • niveau 1:groepsplan/handelingsplan onder verantwoording van de leerkracht

    • Niveau 2:handelingplan met ondersteuning van de LB-leerkracht Zorg.

  • Lichte ondersteuning:   

  • niveau 3: inzet van extra ondersteuningsmiddelen en expertise van het samenwerkingsverband op de eigen school of in combinatie met andere scholen.

  • Niveau 4:plaatsing SBO.

  • Niveau 5:plaatsing SO.

  • Zware ondersteuning

Basisondersteuning betekent dat wij ;

• ons richten op een vroegtijdige signalering van leer-, opgroei-en opvoedproblemen.

  Hiervoor gebruiken we leerlingvolgsystemen.

• zorgen voor een veilig schoolklimaat.

• kiezen voor een aanpak die gericht is op sociale veiligheid en het voorkomen van

   gedragsproblemen.

• leerlingen met dyslexie specifieke ondersteuning bieden.

• een afgestemd aanbod bieden voor leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde

   intelligentie.

• er voor zorgen dat ons gebouw toegankelijk is voor kinderen met een motorische handicap

Onze school  heeft een aantal leerkrachten LB met zorgtaken. Deze coördineren de zorg binnen en buiten school.

 

Ontwikkelingsperspectief

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig, dan is het prettig om zijn of haar ontwikkelings-mogelijkheden te kennen. Speciaal daarvoor stelt de school in overleg met u een ontwikkelingsperspectief op: een OPP. In het OPP beschrijven wij het uitstroomniveau na groep 8, de te bereiken tussendoelen en de werkwijze.

Het vaststellen van het (OPP) is verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband ontvangen. Op onze school  betekent dit dus dat er een OPP wordt opgesteld voor alle leerlingen die ondersteuning krijgen vanaf zorgniveau 3 en voor kinderen die aan het einde van groep 8 zullen uitstromen op groep 7-niveau of lager.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids