Toewijzing ondersteuning op zorgniveau 4 en 5

Naar de schoolgids index


Toewijzing ondersteuning op zorgniveau 4 en 5

Voor plaatsing in het SBO en SO is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Ouders vragen deze verklaring bij het Ondersteuningsloket aan, al of niet in samenspraak met de school.

De BOC-er zorgt voor een interdisciplinair overleg. Wettelijk verplicht is de betrokkenheid van een orthopedagoog en een externe deskundige.

Een TLV wordt afgegeven als het basisonderwijs niet in staat is passend onderwijs te bieden; ook niet met extra ondersteuning op niveau 3.

Alle plaatsingen op het SBO en SO zijn, tenzij de commissie anders heeft  bepaald, tijdelijk van aard.

 

Het ontwikkelingsperspectief in het SBO

Binnen 6 weken nadat uw kind is geplaatst, stelt onze school het ontwikkelingsperspectief voor uw kind vast. Daarvoor gebruiken we  medische gegevens, informatie over eerder verleende hulp en ondersteuning en behaalde leerresultaten. We doen eventueel aanvullende observaties of onderzoek en kijken samen met u naar de thuissituatie. Als we voldoende informatie hebben, stellen we het ontwikkelingsperspectief voor uw kind op. Wij voeren hiervoor overleg met u.

In het ontwikkelingsperspectief beschrijven we de doelen die uw kind zal kunnen halen. Het biedt handvatten waarmee de leerkracht het onderwijs kan afstemmen op de behoefte van uw kind. Het laat ons, uw kind en u, duidelijk zien waar we samen naar toe werken en aan welke instroomeisen uw kind moet voldoen om succesvol te zijn in het vervolgonderwijs.

Gedurende de schoolperiode zal het perspectief van uw kind steeds duidelijker worden. Daarom evalueren we elk jaar en stellen bij waar nodig. De school is verder verplicht om de voortgang van uw kind jaarlijks te registeren, zodat u goed kunt zien of uw kind zich volgens de verwachte lijn ontwikkelt. U wordt elk jaar geïnformeerd over de voortgang van uw kind.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids