De ouderraad van de Doolgaard

Naar de schoolgids index


De ouderraad van basisschool de Doolgaard kan gezien worden als een intermediair tussen ouders en de school bij schoolactiviteiten. Dit om de communicatie zo laagdrempelig mogelijk te laten zijn en om de lijnen kort te houden bij de organisatie van diverse activiteiten. De ouderraad is dan ook actief op velerlei gebieden binnen de school. De OR, zoals de ouderraad in het kort wordt genoemd, bestaat uit een groep ouders die hun kinderen verdeeld hebben over zowel de onder- als de bovenbouw. De huidige leden hebben ieder hun taak binnen de OR maar eenieder is van alle zaken op de hoogte omdat de OR ongeveer 6x per jaar gezamenlijk vergadert waarbij ook Angelique Weijers aansluit namens de Doolgaard.

De taken van de OR zijn 2-ledig; enerzijds praktisch ondersteunen en/of organiseren bij/van allerlei activiteiten zoals de schoolfotograaf, het carnavalsfeest in het Gasthoes, een kaartje versturen bij communie/vormsel, de komst van Sinterklaas op school en bijvoorbeeld bij de kerstmarkt. Ook organiseert de OR jaarlijks een algemene ouderavond waarop allerlei thema’s centraal kunnen staan die te maken hebben met school, opvoeding en kind.

Daarnaast probeert de ouderraad de band tussen school en ouders te versterken. De OR denkt als klankbordgroep actief mee met de directie van de school en de medezeggenschapsraad over uiteenlopende zaken zoals bijvoorbeeld de schooltijden of de verkeersveiligheid rondom school. Het beleid wordt uiteindelijk binnen de medezeggenschap besproken. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u dit persoonlijk of per mail aan de ouderraad doorgeven: or@doolgaard.nl.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids