Schoolfonds

Naar de schoolgids index


S C H O O L F O N D S  (vrijwillige bijdrage)

De medezeggenschapsraad heeft in goed overleg met de ouderraad besloten het reglement bij het schoolfonds aan te passen. Dit is formeel vastgesteld tijdens de vergadering van de MR in oktober 2014.

Wij hebben op onze school een schoolfonds. Uit dit schoolfonds betaalt de school een aantal randactivi­teiten, dat strikt gezien niet in het takenpakket van een basis­school thuishoort en waarvoor de school dus ook geen of onvoldoende financiële middelen ontvangt. Op onze school zijn dit met name het schoolreisje en diverse excursies. Hiervoor vragen wij van u een vrijwillige bijdrage.

In het bedrag van € 20,00 per leerling zit ook de bijdrage aan de ouderraad (€ 5,00 voor elke leerling;  zie schema onderdeel 2). Uit de­ze bijdrage betaalt de ouderraad de door hen georgani­seerde activiteiten zoals:

  • de organisatie van Sinterklaas, Kerstmis en Pasen
  • de wandeldriedaag­se
  • informatieavonden.
  • Etc. etc.

Wij innen dit bedrag per leerling m.b.v. een automatische incasso. 

Indien men geen machtiging wenst af te geven, kan men het bedrag ook contant betalen of via de bank overmaken.

Het schoolfonds wordt beheerd door de directie van de school en deze legt verantwoording af aan de medezeggenschapsraad. Het financieel overzicht komt ook jaarlijks op onze site te staan, zodat u weet wat we met uw geld doen. Het kamp van groep 8 wordt niet uit het school­fonds betaald.

Schematisch ziet een en ander er dus zo uit:

S   C   H   O   O   L   F   O   N   D   S

1.      schoolreis/excursies

2.       bijdrage aan ouderraad

Wij zijn ons terdege bewust van het feit, dat naast dit schoolfonds ook tal van andere organisaties een financiële bijdrage van u vragen. We hopen echter dat u overtuigd bent van het feit, dat uw bijdrage uw kind recht­streeks ten goede komt en dat we kunnen rekenen op uw medewerking. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Angelique Weijers, directeur van basisschool "de Doolgaard” tel: 3981714 of per email:  info@doolgaard.nl en/of met Joyce Verhaegh , voorzitter van de medezeggenschapsraad.

Met vriendelijke groeten,

medezeggenschapsraad en team “de Doolgaard”


 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids