De identiteit van De Doolgaard

Levensbeschouwelijke identiteit

Naast de visie (brede identiteit) van onze school kennen we ook het begrip smalle identiteit. Hiermee bedoelen we de levensbeschouwelijke identiteit. Als Doolgaard vinden we dat de christelijke-humanistische waarden het fundament zijn van opvoeding en vorming op onze school. Alle ouders en kinderen uit onze gemeenschap, die onze bouwstenen onderschrijven, zijn daarbij van harte welkom.
Op de vergadering van de medezeggenschapsraad d.d. 18-05-2010 is besloten de katholieke signatuur van onze school te handhaven.

Hoe zien we dit in de praktijk terug:

DoolgaardBand met de parochie. De school heeft een deel van de gemeenschappelijke functie van de kerk overgenomen. Veel ouders ontmoeten elkaar immers dagelijks bij het brengen en halen van de kinderen. De school wil graag één van die ontmoetingspunten voor de Horster gemeenschap zijn. Naast het organiseren van avonden over onderwijskundige of opvoedkundige thema’s worden de ouders ook uitgenodigd om mee te praten over allerlei zaken die hen bezig houdt. De oudervereniging en de medezeggenschapsraad zijn voor onze school belangrijk als klankbord, maar ook als gesprekspartner om die ontmoetingsschool gestalte te geven. We hechten dan ook grote waarde aan een goede samenwerking met de ouders, met de verenigingen in het dorp en met de plaatselijke parochie.

Op school bereiden we de kinderen voor op belangrijke kerkelijke feesten zoals Pasen en Kerstmis. De eerste H. Communie en het H. Vormsel behoren in de katholieke kerk tot de zeven sacramenten. De verantwoordelijkheid voor de voorbereiding van de kinderen op het toedienen van deze sacramenten hoort bij de parochie en vindt ook buiten schooltijd plaats. Ouders maken zelf de keuze of zij hun kind deze sacramenten willen laten toedienen.

Op school hebben we geen godsdienstmethode. Tijdens de lessen wereldverkenning en o.a. met het tijdschrift Samsam en tv-weekjournaal informeren we de kinderen over de belangrijkste wereldgodsdiensten.

Vanuit solidariteit willen we de kinderen zorg voor de zwakkeren bij brengen. Dit met acties die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Concrete voorbeelden hiervan zijn de adoptie van drie Plan-kinderen, het verzamelen van snoepgoed met sintermerten en het houden van een sponsorloop.